غذاهای دریایی

غذاهای دریاییقیمت (تومان)Seafood
میگو کبابی : شاه میگو گریل شده ، سس تارتار218,000Grilled Shrimp
میگو سوخاری : شاه میگو سوخاری شده ، سس تارتار218,000Fried Shrimp (Tartar sause)
میگو سوته : شاه میگو ساته شده ، سس گوجه218,000Sauteed Shrimp

به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست