غذاهای دریایی

غذاهای دریاییقیمتSeafood
میگو کبابی : شاه میگو گریل شده ، سس تارتار120,000Grilled Shrimp
میگو سوخاری : شاه میگو سوخاری شده ، سس تارتار120,000Fried Shrimp (Tartar sause)
میگو سوته : شاه میگو ساته شده ، سس گوجه120,000Sauteed Shrimp
فهرست