از دیر باز زندگی در شهرهای کویری برای ساکنان مسئله چالش برانگیزی بوده و نیاز به فضاهایی جهت طراوت و شادابی یکی از عوامل مهمی بوده که باعث به وجود آمدن باغات بزرگ و زیبایی در کویر شده است. یکی از این نمونه ها، باغ مشیرالممالک یزد است که در حاشیه بافت قدیم و در محدوده شمال غربی این شهرشکل گرفته است و از طریق خیابانهای اطراف به راحتی به کلیه نقاط شهر دسترسی دارد.
آقای اصغر نبیل مدیر عامل هتل در خصوص سابقه تاریخی باغ می گوید: در اواخر دوره قاجار توسط میرزا فتح ا… خان مشیرالممالک که در آن زمان منصب صاحب دیوانی و اداره امور دارایی (مستوفی) را برعهده داشت ساخته شد. وی مسئول وصول مالیات از جانب دولت قاجار در یزد بود، همچنین در غیاب حاکم وقت جانشین او در اداره حکومت بوده و طبق گفته ساکنین کهنسال محله امیرآباد، زمانی سرنوشت یزد در باغ مشیرالممالک رقم می خورد.
میرزا فتح ا… خان برای آبادانی یزد تلاش زیادی انجام داده و قنوات بسیاری را احداث نموده که احداث هر قنات معادل ایجاد یک آبادی و اشتغال تعداد زیادی از مردم بوده است. یکی از این قنوات قنات امیر آباد مشیر بوده است. این قنات در فاصله حدود 5 کیلومتری میدان شاه سابق (میدان بعثت فعلی) قرار دارد که در مجاورت آن آبادی های محمود آباد و کسنویه بوجود آمده اند. فتح ا… خان در مظهر قنات امیر آباد باغی را به وجود آورد و از آنجا که فعالیت اصلی مشیرالممالک جمع آوری مالیات بوده، این باغ تبدیل به یکی از انبارهای جمع آوری مالیات غیر نقدی و مهمانسرای خصوصی مشیر شده است.

از دیر باز زندگی در شهرهای کویری برای ساکنان مسئله چالش برانگیزی بوده و نیاز به فضاهایی جهت طراوت و شادابی یکی از عوامل مهمی بوده که باعث به وجود آمدن باغات بزرگ و زیبایی در کویر شده است. یکی از این نمونه ها، باغ مشیرالممالک یزد است که در حاشیه بافت قدیم و در محدوده شمال غربی این شهرشکل گرفته است و از طریق خیابانهای اطراف به راحتی به کلیه نقاط شهر دسترسی دارد.
آقای اصغر نبیل مدیر عامل هتل در خصوص سابقه تاریخی باغ می گوید: در اواخر دوره قاجار توسط میرزا فتح ا… خان مشیرالممالک که در آن زمان منصب صاحب دیوانی و اداره امور دارایی (مستوفی) را برعهده داشت ساخته شد. وی مسئول وصول مالیات از جانب دولت قاجار در یزد بود، همچنین در غیاب حاکم وقت جانشین او در اداره حکومت بوده و طبق گفته ساکنین کهنسال محله امیرآباد، زمانی سرنوشت یزد در باغ مشیرالممالک رقم می خورد.
میرزا فتح ا… خان برای آبادانی یزد تلاش زیادی انجام داده و قنوات بسیاری را احداث نموده که احداث هر قنات معادل ایجاد یک آبادی و اشتغال تعداد زیادی از مردم بوده است. یکی از این قنوات قنات امیر آباد مشیر بوده است. این قنات در فاصله حدود 5 کیلومتری میدان شاه سابق (میدان بعثت فعلی) قرار دارد که در مجاورت آن آبادی های محمود آباد و کسنویه بوجود آمده اند. فتح ا… خان در مظهر قنات امیر آباد باغی را به وجود آورد و از آنجا که فعالیت اصلی مشیرالممالک جمع آوری مالیات بوده، این باغ تبدیل به یکی از انبارهای جمع آوری مالیات غیر نقدی و مهمانسرای خصوصی مشیر شده است.

مدیر عامل و مدیر کل هتل مشیر الممالک

کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی
عضو هیئت مدیره گروه هتل های آریا / هیئت مدیره گروه هتل های مارکوپولو
هیئت مدیره جاممعه هتل داران یزد / کارشناس رسمی دادگستری در رشته جهانگردی

Instagram
LinkedIn

موسس و مدیر هتل مشیر الممالک

کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته جهانگردی
عضو هیئت مدیره گروه هتل های آریا
هیئت مدیره گروه هتل های مارکوپولو

هیئت مدیره جاممعه هتل داران یزد 

Instagram
LinkedIn

سخن مدیر عامل

سخن مدیر عامل

از دیر باز زندگی در شهرهای کویری برای ساکنان مسئله چالش برانگیزی بوده و نیاز به فضاهایی جهت طراوت و شادابی یکی از عوامل مهمی بوده که باعث به وجود آمدن باغات بزرگ و زیبایی در کویر شده است. یکی از این نمونه ها، باغ مشیرالممالک یزد است که در حاشیه بافت قدیم و در محدوده شمال غربی این شهرشکل گرفته است و از طریق خیابانهای اطراف به راحتی به کلیه نقاط شهر دسترسی دارد.

فهرست