پاستا

پاستاقیمت (تومان)Pasta
شریمپ پاستا : قارچ ، میگو ریز ، خامه ، پاستاپنیر350,000Shrimp Pasta
هات پاستا : گوشت فیله گوساله ، قارچ ، سس گوجه ، پاستاپنیر300,000Hot Pasta
ناپلتن پاستا : سبزیجات (کدوسبز،بادمجان،قارچ، زیتون) سس گوجه ، پاستاپنیر230,000Napelien Pasta
پاستا آلفردو : قارچ ، گوشت مازه مرغ ، خامه ، پاستاپنیر230,000Alfredo Pasta
پاستا پستو : پاستاپنیر ، سس پستو140,000Pesto Pasta
پاستا مارینا : گوشت فیله گوساله ، قارچ ، سس گوجه ، پاستا پنیر ، پنیرپیتزا300,000Marina Pasta
اسپاگتی بلونز : گوشت فیله گوساله چرخ شده ، سس گوجه ، اسپاگتی200,000Bolongnese Spaghetti
اسپاگتی شریمپ : اسپاگتی ، میگو ریز ، سس گوجه300,000Spaghetti Shrimp
لازانیا : گوشت چرخ کرده ، پنیرپیتزا ، سس بشامل ، ورقه لازانیا200,000Lasagne

به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست