منو غذای اصلی

غذای اصلی قیمت (تومان) Mian dishes
کباب ها:
خوراک کباب کوبیده168,000(Kubideh Kebab (Iranian Kebab
خوراک کباب بره375,000Garilled Filet
خوراک کباب برگ350,000(Barg Kebab (Barbecued Chopped Lamb
خوراک کباب بختیاری294,000Bakhtiyari Kebab (Mix chiken and Lamb)
خوراک کباب درباری183,000Darbari Kebab (One Piece Iranian Kebab-one Piece chicken Kebab)
خوراک کباب سلطانی440,000Soltani Kebab (One Piece Iranian Kebab-one Piece Barbecued chopped Lamb)
خوراک جوجه کباب (بدون استخوان)137,000Chicken kebab
خوراک ماهیچه540,000Muscle feed
لاپلویی با ماهیچه600,000Tahchin with sheep muscle
خوراک گردن (یک نفره)500,000Neck feed
خوراک ماهی شیر300,000Fish (Walrus)
خوراک ماهی قزل آلا220,000Trout
خوراک مرغ135,000Chicken stew
خورشت ها:
خورشت قرمه سبزی110,000(Cooked with haricat - Vegetables - meat) Ghormeh satul stew
خورشت قیمه یزدی120,000Gheymeh stew (Cooked with peas and meat)
خورشت فسنجان200,000Fesenjan stew (Cooked walnut meat-pomedranate Paste)
پلو ها:
زعفران پلو63,000saffron Polo
زرشک پلو70,000Barberry Rice

به نرخ های فوق 15% حق سرویس و 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست