منو غذای اصلی

غذای اصلی قیمت (تومان) Mian dishes
کباب ها:
خوراک کباب کوبیده96,000(Kubideh Kebab (Iranian Kebab
خوراک کباب بره240,000Garilled Filet
خوراک کباب برگ240,000(Barg Kebab (Barbecued Chopped Lamb
خوراک کباب بختیاری140,000Bakhtiyari Kebab (Mix chiken and Lamb)
خوراک کباب درباری140,000Darbari Kebab (One Piece Iranian Kebab-one Piece chicken Kebab)
خوراک کباب سلطانی279,000Soltani Kebab (One Piece Iranian Kebab-one Piece Barbecued chopped Lamb)
خوراک جوجه کباب (بدون استخوان)95,000Chicken kebab
خوراک ماهیچه289,000Muscle feed
لاپلویی با ماهیچه341,000Tahchin with sheep muscle
خوراک گردن (یک نفره)289,000Neck feed
خوراک ماهی شیر198,000Fish (Walrus)
خوراک ماهی قزل آلا118,000Trout
خوراک مرغ89,000Chicken stew
خورشت ها:
خورشت قرمه سبزی79,000(Cooked with haricat - Vegetables - meat) Ghormeh satul stew
خورشت قیمه یزدی89,000Gheymeh stew (Cooked with peas and meat)
خورشت فسنجان119,000Fesenjan stew (Cooked walnut meat-pomedranate Paste)
پلو ها:
زعفران پلو52,000saffron Polo
زرشک پلو60,000Barberry Rice

به نرخ های فوق 15% حق سرویس و 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست