منو غذای اصلی

غذای اصلی قیمت Mian dishes
خوراک کباب کوبیده96,000(Kubideh Kebab (Iranian Kebab
خوراک کباب بره240,000Garilled Filet
خوراک کباب برگ240,000(Barg Kebab (Barbecued Chopped Lamb
خوراک کباب بختیاری140,000Bakhtiyari Kebab (Mix chiken and Lamb)
خوراک کباب درباری140,000Darbari Kebab (One Piece Iranian Kebab-one Piece chicken Kebab)
خوراک کباب سلطانی279,000Soltani Kebab (One Piece Iranian Kebab-one Piece Barbecued chopped Lamb)
خوراک جوجه کباب (بدون استخوان)95,000Chicken kebab
خورشت فسنجان119,000Fesenjan stew (Cooked walnut meat-pomedranate Paste)
خورشت قرمه سبزی79,000(Cooked with haricat - Vegetables - meat) Ghormeh satul stew
خورشت قیمه یزدی89,000Gheymeh stew (Cooked with peas and meat)
خوراک ماهیچه289,000Muscle feed
خوراک گردن (یک نفره)289,000Neck feed
ماهی شیر89,000Fish (Walrus)
خوراک مرغ52,000Chicken stew
برنج سفید52,000Rice
زرشک پلو60,000Barberry Rice

به نرخ های فوق 15% حق سرویس و 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست