منو نوشیدنی

نوشیدنی ها قیمت (تومان)Beverages
نوشابه19,500Cola
آب معدنی7,400Mineral water
دلستر21,000Non-alcoholic Beer
دوغ12,600Dough(Local drink)

به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست