منو نوشیدنی

نوشیدنی ها قیمت (تومان)Beverages
نوشابه13,800Cola
آب معدنی5,400Mineral water
دلستر14,900Non-alcoholic Beer
دوغ9,200Dough(Local drink)

به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست