منو نوشیدنی

نوشیدنی ها قیمت (تومان)Beverages
نوشابه25,000Cola
آب معدنی11,500Mineral water
دلستر28,700Non-alcoholic Beer
دوغ30,000Dough(Local drink)

به نرخ های فوق 10% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

فهرست