• 35239760 (35) 98+ 
  • info@hotelgardenmoshir.com 

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی از تعریف سه پروژه بین المللی مشترک با یونسکو در راستای توسعه پایدار گردشگری در سایت های میراث جهانی کشور خبر داد.

مرتضی رحمانی موحد در این باره گفت: «سازمان میراث فرهنگی با هدف تحقق اهداف توسعه پایدار ملل متحد و به منظور توسعه پایدار صنعت گردشگری، مصمم به گسترش و تعمیق تعاملات کاری خود با یونسکو به عنوان یکی از نهادها و کارگزاری های سازمان ملل متحد در حوزه آموزش، علوم و فرهنگ است. در این راستا، حسب توافقات به عمل آمده مقرر شده در چارچوب فصل جدیدی از همکاری های دو و چندجانبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و یونسکو، سه پروژه بر اساس برنامه تنظیم شده به اجرا درآید

وی با تشریح این برنامه ها، افزود: «توسعه گردشگری پایدار برای مدیران سایت های ثبت شده میراث جهانی، تدوین راهبردهای توسعه گردشگری پایدار در ایران و توسعه گردشگری جاده ابریشم از طریق آموزش راهنمایان گردشگری از برنامه های پیش رو به شمار می آید

معاون گردشگری اظهار کرد: «حفظ، توسعه و معرفی میراث فرهنگی جهانی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با فرآیند صنعت گردشگری دارد و تعالی، توسعه، ارتقا و جایگاه آثار و محوطه های تاریخی جهانی کشورمان در سایه رویداد محور بودن سیاست گذاری ها تحقق خواهد یافت و گردشگری نسبت بسیار نزدیکی با مدیریت این رویدادها دارد

رحمانی موحد با اشاره به اینکه صنعت گردشگری به واسطه ارتباط مستقیم با مقوله های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی نیازمند توجهی خاص و همه جانبه است، گفت: «تداوم و پایداری صنعت گردشگری در نتیجه بهره برداری مدیریت شده و متوازن از منابع موجود در منطقه به دست می آید؛ بنابراین بی تردید ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کارکرد موثر و رو به رشد این صنعت تاثیرگذار است

وی اضافه کرد: «به همین میزان بهره برداری از ظرفیت جوامع محلی و توجه به آثار مثبت و منفی حضور گردشگران بر محیط زیست انسانی، گیاهی و همچنین جانوری در فرآیند توسعه پایدار این صنعت بسیار حائزاهمیت است

رحمانی موحد همچنین با بیان اینکه مدیریت، حفظ و نگهداری از سایت های میراث معنوی نیازمند برنامه ریزی، توسعه و بازاریابی متوازن از ظرفیت های موجود است، خاطرنشان کرد: «تحقق این هدف منوط به تامین زیرساخت های لازم، تعریف یا بازتعریف کارویژه ها و کارکردها، مدیریت تخصصی و همین طور تامین و آموزش نیروی انسانی مجرب است

  • توسط صادق نظری
  • پنجشنبه 25 شهریور 1395
  • 0
  • گردشگری ,